Računalnik in z njim povezana tehnologija informacijske družbe (TID) omogočajo novo kakovost. Za njeno udejanjanje potrebujemo znanje, spretnosti, motive, vrednote, prepričanja in vse drugo, kar omogoča, da uspešno in učinkovito ter v skladu s standardi delovne uspešnosti in pričakovanji opravimo določeno nalogo z TID. Takšen splet znanja, veščin in stališč imenujemo digitalna kompetenca.

Osnovni namen Digitalne vzgoje je izgrajevanje digitalne kompetence do nivoja, ki omogoča posamezniku osebno izpolnitev oz. razvoj, njegovo vključenost in zaposljivost ter predstavlja osnovo njegovemu nadaljnjemu vseživljenjskemu učenju.

Nosilec projekta: Mitja Vunderl