Program za šole in vrtce, namenjen spodbujanju otrok in mladostnikov k etičnemu vedenju skozi različne aktivnosti s sodelovanjem staršev in vzornikov. Program Zmagujemo z vrednotami se izvaja pod okriljem Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj (IEV). V program je vključena šola in tudi vrtec.

CILJI PROGRAMA:

  • Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo;
  • Ozaveščanje o etiki in vrednotah ter večje zavedanje otrok in mladostnikov posledic svojih  odločitev in dejanj;
  • Boljše sodelovanje vrtcev in šol s starši, vzorniki in lokalnimi skupnostmi;
  • Etično in odgovorno ravnanje ter zadovoljstvo vseh udeležencev v programu.

VIZIJA:

  • Pošteni, odgovorni, samozavestni in srečni posamezniki s sposobnostjo in željo pozitivno prispevati k družbi;
  • Večja sreča in blaginja otrok, staršev, učiteljev in drugih članov družbe;
  • Zmanjšan razkorak med deklariranimi vrednotami in dejanskim vedenjem;
  • Stabilna družba prihodnosti, utemeljena na etiki, vrednotah, znanju.

IZVEDBA PROGRAMA:

Program Zmagujemo z vrednotami je trajnosten in cikličen program. En cikel se izvaja tri leta. Cikel je sestavljen iz desetih modulov (vrednotnih domen), ki trajajo vsak po približno deset  tednov oziroma trije moduli na šolsko leto.

V šolskem letu 2019/2020 bomo predelali vsebine dveh modulov: UNIVERZALIZEM in PRAVIČNOST. Znotraj vsakega modula in vrednotne domene je zaobjetih več vrednot,  ki se v obliki aktivnosti obdelajo v poteku posameznega modula.

Vrtec oziroma šola med zaposlenimi imenuje varuhe etike in vrednot, ki so koordinatorji dejavnosti programa ter vezni člen med vrtcem oz. šolo in Inštitutom za etiko. Varuh etike in vrednot za vrtec je Jasna Špindler, za šolo Marija Majcen.

Koordinatorica za šolo: Marija Majcen

Spoštovanje različnosti in drugačnosti – uvod

Spoštovanje različnosti in drugačnosti pri urah KIZ v 3., 4. in 5. razredu

Spoštovanje različnosti in drugačnosti v 1. razredu

Spoštovanje različnosti in drugačnosti v OPB

Spoštovanje različnosti in drugačnosti v OPB

Sprejemanje različnosti in drugačnosti v 5. razredu

Spoštovanje različnosti in drugačnosti v 8. razredu

Božični bazar

Tradicionalni slovenski zajtrk in 40 let šolskega igrišča

Plakat miru

Večletno medgeneracijsko sodelovanje z BE Lukavci

Božično prireditev namenili vrednotam

Predpraznično vzdušje v knjižnici

Šolski otroški parlament

Vrednota SKROMNOST – povzetek dejavnosti