V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 63/13) lahko učenci 1. razreda poleg rednega pouka v šolskem letu 2015/16 izberejo tudi NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET PRVI TUJI JEZIK – NEMŠČINA.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET je del razširjenega programa in ga učenec (ob dogovoru s starši) izbere prostovoljno. Predmet se bo izvajal 2 uri tedensko, pred ali po rednem pouku.

Znanje učencev se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, ocene se vpišejo v spričevalo. V 1. razredu je ocenjevanje opisno. Prisotnost učenca pri pouku neobveznega izbirnega predmeta se obravnava enako kot pri drugih predmetih, torej morajo starši vsako odsotnost učenca opravičiti. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.