1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci

Cezanjevci 39,
9240 Ljutomer

Telefon: +386 2 580 11 15
Faks: +386 2 580 14 45

tajnistvo@o-cezanjevci.si

Odgovorna uradna oseba:

Brigita Hojnik, ravnateljica

Telefon: +386 2 580 11 15

Datum prve objave kataloga:

23. 4. 2008

Datum zadnje spremembe:

7. 9. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.o-cezanjevci.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci

Cezanjevci 39,
9240 Ljutomer

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Brigita Hojnik, ravnateljica

Telefon: +386 2 580 11 15

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Državni predpisi

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt
 • Poročilo o realizaciji LDN
 • Razvojni načrt šole z enoto vrtca 2020 – 2022
 • Samoevalvacijsko poročilo

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Dodeljevanje subvencij za šolo v naravi.
 • Dodeljevanje statusa učencem.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizaciji LDN.
 • Sprejem finančnega načrta.
 • Sprejem Poslovnega poročila.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Jih ni.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov za šolsko leto
 • Šolski koledar za šolsko leto( glej publikacija)
 • Učbeniki in učni pripomočki

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.o-cezanjevci.si/
ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.