Je del letnega delovnega načrta šole. Temelji na ciljih osnovne šole. Oblikovali smo ga delavci šole v sodelovanju s starši in učenci.

Vzgojni načrt OŠ Janka Ribiča Cezanjevci temelji na doseganju in uresničevanju ciljev Zakona o osnovni šoli (81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16).

Vzgojni načrt opredeljuje temeljne vrednote in vzgojna načela, načine vzgojnega delovanja in ukrepanja na šoli ter dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši in učenci.

Velik poudarek bomo dali razvijanju naslednjih vrednot: spoštovanje, odgovornost, znanje, strpnost in delavnost.

Pri izvajanju vzgojnega načrta bomo upoštevali splošna načela vzgojnih dejavnosti in vzgojnega delovanja: načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja, načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev, načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja, načelo sodelovanja s starši, načelo osebnega zgleda.

Vzgojni načrt velja od 1. 9. 2009.  Tim za izvajanje in uresničevanje vzgojnega načrta je v šol. letu 2014/15 pripravil kriterije in merila za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad. Kriteriji so priloga vzgojnega načrta.

Nosilka projekta: Marija Majcen