Knjižničarka: Karmen Rauter

Telefon: 02 580 11 15, Faks: 02 580 14 45

Elektronski naslov: karmen.rauter@o-cezanjevci.si

Delovni čas: 7.00 do 13.25.

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

V šolski knjižnici imamo okrog 5000 enot knjižnega gradiva, večinoma knjig. Večina knjig, razen manjšega dela strokovnih knjig, je primerna za učence, ki obiskujejo šolo. V času ko ima knjižničarka pouk, je šolska knjižnica zaprta.

Učenci imajo lahko izposojene knjige 8 dni. Izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z novo knjigo. Določene knjige za domače branje imajo tudi učiteljice v razredu. Starosti primerne knjige imata tudi oddelka vrtca, kjer si lahko otroci oz. starši knjige tudi izposodijo.

UČBENIŠKI SKLAD

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo in šport. Izposoja je za učence brezplačna. Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove učbenike.  Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka, pri razdeljevanju pa ji pomagajo vsi razredniki oziroma učitelji šole.