Dvig digitalne kompetentnosti

Digitalna kompetenca je v toku časa ključnega pomena za izobraževanje, delo in aktivno participacijo v družbi. Nanaša se na samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih. Potrebno se je zavedati, da je digitalna kompetenca transverzalna kompetenca, ki nam pomaga pridobiti tudi druge ključne kompetence, npr. komunikacijske, jezikovne, osnovne matematične in naravoslovne spretnosti.

Vse to se začne že v zgodnjem otroštvu, zato bomo v šolskem letu 2021/2022 s prednostno nalogo usmerjeno v digitalno kompetentnost znotraj vzgojno-izobraževalne ustanove, načrtovali dejavnosti v tej smeri. S prilagojenimi dejavnostni (glede na starostno stopnjo otrok/učencev) bomo začeli v vrtcu in nadaljevali v šoli. Vertikalno povezanost bomo poskušali peljati na nivoju otrok/učencev ter strokovnih delavcev (vzgojiteljev, učiteljev).

Vodja: Mitja Vunderl      


Posodobitev vzgojnega načrta

Vzgojni načrt (VN) temelji na doseganju in uresničevanju ciljev 2. člena Zakona o osnovni šoli. Vzgojni načrt opredeljuje temeljne vrednote in vzgojna načela, načine vzgojnega delovanja in ukrepanja na šoli ter dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši in učenci.

Velik poudarek bomo dali na razvijanju vrednot, ki so prednostne vrednote našega trenutnega VN: spoštovanje, odgovornost, znanje, strpnost in delavnost. Ob prednostnih vrednotah našega vzgojnega načrta dajemo velik poudarek tudi seznanjanju in spoznavanju drugih vrednot.

Vzgojni načrt šole, ki je bil sprejet leta 2009, sestavljajo naslednji dokumenti: Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda, Hišni red. Hišni red se po potrebi posodablja na začetku vsakega šolskega leta. Vzgojni načrt je bil nazadnje posodobljen leta 2011, Pravila šolskega reda so bila nazadnje posodobljena leta 2017.

VN oblikujejo strokovni delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole. Sprejme ga Svet zavoda.
V tem šolskem letu bomo izvajali delavnice z učenci in s starši, prav tako bodo delavnice za strokovne delavce. Najprej bomo posodobili osnovni dokument – Vzgojni načrt, nato pa še Pravila šolskega reda.
Delo koordinira tim za izvajanje vzgojnega načrta, vodja Marija Majcen.