Varno in spodbudno učno okolje

Na ravni šole želimo spodbudno in varno učno okolje za vse vključene v vzgojno-izobraževalni proces. V učnem okolju s pozitivno klimo so učenci bolj motivirani za doseganje visokih rezultatov in imajo tudi bolj pozitivna stališča do šole in šolskih predmetov. To so pokazale tudi razne mednarodne raziskave.
Za gradnjo spodbudnega učnega okolja je potrebno medsebojno spoštovanje in zaupanje, kar velja tako za učence kot učitelje. V šoli želimo ustvariti okolje, v katerem se bomo počutili sprejete, vključene in bomo lahko razvijali svoje potenciale. Spodbujati želimo medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati motivacijo učencev za učenje in učiteljev za poučevanje.
V šoli se bomo trudili, da vzpostavimo učno okolje, ki bo omogočalo in spodbujalo profesionalno učenje ter delovanje strokovnih delavcev. Posebni poudarek je na varnem in spodbudnem okolju, ki omogoča doseganje optimalnega razvoja učencev na različnih področjih.

Glede na to postavljamo pričakovano oz. želeno stanje:
  • V šoli vsem zagotavljamo vključenost ter fizično in psihosocialno varnost. Ne dopuščamo nasilja. Omogočamo priložnosti za krepitev zdrave samopodobe. Podpiramo skrb za zdravje in dobro počutje.
  • V šoli si prizadevamo za kulturo kakovostne komunikacije in dobre medsebojne odnose. Skrbimo za pretok informacij med zainteresiranimi deležniki. Spodbujamo dobre medsebojne odnose in spoštljivo komunikacijo. Sistematično krepimo in vzdržujemo dobre odnose z zunanjimi deležniki. Sodelujemo pri sprejemanju pomembnih odločitev. Spodbujamo avtonomijo in odgovornost deležnikov.
  • V šoli udejanjamo učinkovite vzgojne strategije. Razpravljamo o pogledih na vzgojo in se skupaj dogovarjamo o strategijah vzgojnega delovanja. Usklajeno udejanjamo strategije vzgojnega delovanja.
Osredotočali se bomo na teme:
  • Medosebni odnosi
  • Dobro počutje
  • Čustvena in socialna pismenost
  • Vodenje razreda s pomočjo spodbudne odločnosti
  • Ukrepanje ob neželenem vedenju učencev

Prednostna naloga se povezuje tudi s posodobitvijo Vzgojnega načrta šole. V tem šolskem letu posodabljamo Pravila šolskega reda.

Delo koordinira šolski razvojni tim ter tim za Vzgojni načrt, nosilka Marija Majcen


Posodobitev vzgojnega načrta

Vzgojni načrt (VN) temelji na doseganju in uresničevanju ciljev 2. člena Zakona o osnovni šoli. Vzgojni načrt opredeljuje temeljne vrednote in vzgojna načela, načine vzgojnega delovanja in ukrepanja na šoli ter dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši in učenci. VN oblikujejo strokovni delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole. Sprejme ga svet šole.

Vzgojni načrt šole, ki je bil sprejet leta 2009, sestavljajo naslednji dokumenti: Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda, Hišni red. Hišni red se po potrebi posodablja na začetku vsakega šolskega leta.

Vzgojni načrt se je posodobljal v šolskem letu 2022/2023. Dokončna verzija posodobljenega Vzgojnega načrta se bo potrdila v tem šolskem letu. Velik poudarek bomo dali na razvijanju vrednot, ki so prednostne vrednote našega posodobljenega VN: SPOŠTOVANJE, ODGOVORNOST, ZNANJE, UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI. Ob prednostnih vrednotah našega vzgojnega načrta dajemo velik poudarek tudi seznanjanju in spoznavanju drugih vrednot.

Pravila šolskega reda bomo posodabljali v tem šolskem letu. Pri posodabljanju Pravil bomo upoštevali rezultate vseh anket in delavnic v preteklem šolskem letu, izvajali bomo še dodatne delavnice z učenci in strokovnimi delavci.

Delo koordinira tim za izvajanje vzgojnega načrta, vodja Marija Majcen.