Zmagujemo z vrednotami

Gibanje

Zakaj? Zaradi beleženja padanje motoričnih oziroma gibalnih sposobnosti. Povečevanje telesne teže in zdravstvenih težav, ki so posledica povečanje telesne teže in pomanjkanja gibanja. Otroci so dopoldne in  tudi večinoma popoldne v sedečem položaju oziroma v pomanjkanju telesnih aktivnosti. Zato smo dodali cilj, da vzpodbudimo bolj zdrav način življenja pri otrocih.

Vsebine skozi katere bomo poizkušali doseči cilj so dodatne vsebine na temo gibanja in zdrave prehrane, dodali smo več izbirnih predmetov iz področja športa, dodali smo gibalne aktivnosti med samimi urami v učilnicah, podaljšali smo rekreativni odmor, več poučevanja pouka v naravi, spodbujanje prihoda otrok v šolo s kolesi ali peš.

Nosilec: Damijan Šumak

Razvijanje bralne pismenosti

Bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin, ki jih učenke in učenci pridobijo v prvih letih šolanja. Pomeni temelj za nadaljnje učenje vseh predmetov v šoli, pa tudi učenje izven nje, omogoča osebnostno rast v vseh obdobjih življenja.

Za izboljšanje bralne učinkovitosti bodo skrbeli vsi učitelji v vseh razredih.

Nosilki: Milena Novak, Karmen Rauter

Razvijanje matematičnih veščin

Glede na rezultate pri zunanjem preverjanju znanja (NPZ) in ugotavljanje slabe motivacije pri učencih ter slabše splošno znanje matematike (slabe številske, prostorske predstave, računske operacije) smo se v začetku šolskega leta 2014/2015 odločili, da bo prednostna naloga šole razvijanje matematičnih vsebin. Prednostna naloga, katere je že utečena,  bo tudi v tem  šolskem letu.

 Cilji:

  • pri učencih povečati notranjo motivacijo za učenje matematike
  • izboljšati znanje matematike, razvijati matematično in bralno pismenost
  • povezava matematike z vsakdanjim življenjem, učenci naj začutijo uporabnost matematike
  • izboljšati dosežke učencev pri NPZ na ravni šole in v primerjavi z državnim povprečjem
  • rezultat na NPZ povečati vsaj za 1% vsako leto
  • stremimo k temu, da učenci avtomatizirajo nekatera matematična znanja – osnovne računske operacije, številske predstave, geometrijske predstave
  • povezovanje poučevanja matematike po vertikali, sodelovanje učiteljic razrednega pouka in učiteljice matematike

Nosilka: Marija Majcen