Cilji:

– pri učencih povečati notranjo motivacijo za učenje matematike,

– izboljšati znanje matematike, razvijati matematično in bralno pismenost,

– povezati matematiko z vsakdanjim življenjem, učenci naj začutijo uporabnost matematike,

– izboljšati dosežke učencev pri NPZ na ravni šole in v primerjavi z državnim povprečjem,

– rezultat na NPZ povečati vsaj za 1% vsako leto,

– stremimo k temu, da učenci avtomatizirajo nekatera matematična znanja – osnovne računske operacije, številske predstave, geometrijske predstave,

– povezovanje poučevanja matematike po vertikali, sodelovanje učiteljic razrednega pouka in učiteljice matematike.

Nosilka projekta: Marija Majcen